SCB Podcast

YOU’RE WEALTH COME EP.31 : บริหารภาษีที่ดิน และเพิ่มโอกาสสร้างรายได้กับ Property Backed Loan

February 15, 2022

อัปเดตภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2565 ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ 1. เกษตรกรรม 2. ที่อยู่อาศัย 3. พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 4. ที่ดินรกร้าง แนะนำตัวช่วยบริหารภาษีที่ดิน และโอกาสสร้างรายได้กับผลิตภัณฑ์ Property Backed Loan พร้อมตอบคำถามที่น่าสนใจ อาทิ ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร หากนำที่ดินมาเข้าโครงการ ยังสามารถนำไปขายต่อ หรือปล่อยเช่าได้หรือไม่ ที่ดินประเภทใดที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเท่าไหร่ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง